• Każda firma prowadząca działalność, z dużym prawdopodobieństwem, w bliższej lub dalszej przyszłości doświadczy problemów z nierzetelnym kontrahentem. Zazwyczaj bywają to problemy nieterminowego regulowania należności, a w skrajnych przypadkach spotkać się można z chęcią uniknięcia spłaty zobowiązań. Często, szczególnie małe i średnie firmy próbują rozwiązywać problem wykorzystując własne siły. Jednak brak praktycznej wiedzy i niejednokrotnie pochopnie przeprowadzone działanie może doprowadzić utraty jakichkolwiek szans na odzyskanie wierzytelności.
 • Z problemami ma dziś do czynienia aż 70% polskich przedsiębiorców, gdyż odwlekanie płatności stało się w naszym kraju normą. Coraz więcej firm - z różnych powodów - nie płaci na czas swoich zobowiązań. Niestety, przyzwyczajamy się do takiej sytuacji, coraz bardziej przymykając oko na opóźnienia płatnicze.
 • Takie postępowanie jest niezwykle ryzykowne! Każdy dzień bezczynności, cierpliwego czekania na to, że dłużnik sam się odezwie i wreszcie zapłaci, znacznie zmniejsza szanse na odzyskanie pieniędzy!
 • Co czwarta niezapłacona w terminie faktura nigdy nie jest w Polsce odzyskiwana!

ZAKRES USŁUG

 • stałą opiekę nad egzekwowaniem zadłużeń wynikających z zaległości okresowych,
  np. z tytułu czynszu, najmu, dzierżawy;
 • permanentna pomoc w ramach, której m. in. są pisane pozwy, wnioski o nadanie klauzuli wykonalności, składanie wniosków do komornika, opracowywane tekstów ugód, spłat zaległości, wnioski zabezpieczające roszczenia wierzyciela,
 • przygotowywanie i reprezentacja w zawezwaniu do próby ugodowej, poprzedzającym postępowanie sądowe,
 • windykacja należności, w tym stałe zlecenia obsługi długów!
 • windykacja sądowa - czynności w postępowaniu sądowym (pozew) oraz egzekucyjnym,
 • windykacja bezpośrednia,
 • windykacja pozasądowa,
 • windykacja terenowa,
 • tworzenie zabezpieczeń spłaty zadłużenia,
 • monitoring wierzytelności (skutkuje znaczącą poprawą płynności finansowej, wyrobieniem dyscypliny płatniczej u odbiorców oraz obniżeniem kosztów obsługi klientów),
 • przygotowanie wstępnych opinii i ekspertyz
  w danej sprawie,
 • reprezentacja podmiotów przez sądami oraz organami egzekucyjnymi,
 • sprawdzanie sytuacji finansowej dłużnika, ocena majątku i możliwości spłaty zadłużenia (umożliwia dokonanie wyboru dalszych metod windykacyjnych oraz ocenę skuteczności podejmowanych działań windykacyjnych),
 • możliwość bieżącego monitorowania podjętych przez Kancelarię działań za pomocą raportów,
 • przy zawieraniu umowy zlecenia windykacji przedstawiamy plan działania, zamierzający do uzyskania spłaty należności,
 • negocjacje i sporządzanie umów ugód,
 • wskazujemy i konsultujemy z wierzycielem różne możliwości dochodzenia roszczeń.

Kancelaria Prawnicza „Doradca” proponuje Państwu nową usługę związaną z przedsądową egzekucją długów: pieczęć prewencyjną.

I. Stosowanie pieczęci prewencyjnej obniża poziom należności płaconych po terminie. Poza tym pieczęć Kancelarii to narzędzie skłaniające kontrahentów do terminowego regulowania należności. Przystawienie pieczęci na wystawianych fakturach, ostrzega, że w razie braku zapłaty w terminie, dochodzeniem należności zajmie się Kancelaria Prawnicza, a w ramach zlecenia trafi do biura informacji gospodarczej.
Dodatkowo wszelkie zlecenia z tytułu egzekucji należności udokumentowanych fakturami, które zostały opatrzone pieczątką prewencyjną a nie zostały uregulowane, przyjmowane są poza kolejnością!

II. Używanie pieczęci to bardzo dobry środek przedsądowej egzekucji długów, ponieważ dyscyplinuje kontrahentów do regulowania płatności w terminie i uświadamia konsekwencje wynikających z opóźnienia zapłaty. Daje mu sygnał, że w przypadku zaległości lub opóźnienia bez porozumienia z wierzycielem, zostanie włączona procedura egzekucji należności.

III. Pieczęć została zaprojektowana tak, aby przyciągnąć uwagę płatnika. Czerwony kolor czcionki powoduje, że jest ona od razu widoczna, a okrągły kształt pieczęci prewencyjnej wyróżnia ją spośród pieczątek stosowanych do innych celów. Pieczęć działa jak sygnał ostrzegający przed próbą zlekceważenia terminu płatności
i zdecydowanymi działaniami windykacyjnymi.

Kancelaria Prawnicza "DORADCA" działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod numerem 201033

REGON nr 020903063

NIP 914-146-70-29

tel. 0 668 922 097

kancelaria.doradca@poczta.fm Gadu Gadu: 20037

Free Web Hosting